Atle Lundhaug

Gruppen kognitiv svikt og uføretrygd.

Det finns ei bok som heter En ubuden gjest. skrevet av legespesialist Peter O Horndalsveen ved Hukommelsesklinikken SIHF Sanderud. Den handler om demens og ting rundt sykdommen, men jeg har en liten følelse av at den også er høyst aktuell forandre som også faller i sekken ” kognitiv svikt ” Han tar for seg i et kapittel  NAV – økonomi og trygdeytelser. og skriver følgende. Sitat :

Ved kontakt med saksbehandlere vid NAV Forvaltning har jeg fått skissert et bilde av en forventet saksgang når demensdiagnose er stilt. For det første finnes det ingen demenskyndig lege eller saksbehandler i NAV Forvaltning, det vil si ingen som har spisset kompetanse når det gjelder demens. For det andreer det ikke et obligatorisk krav at det er en spesialist på andrelinjenivå som har stillt diagnosen. En vellbegrunnet uføresøknad med verifisert diagnose fra fastlegen, er tilstrekkelig.

Demens er vanligvis å regne som en kurantsak  med kort saksgang med hensyn til å få innvilget uførstønad. Det heter i lovverket at all arbeidsevne skal være tapt , sånn som ved for eksempel hjerneslag, alvorlig eller uhellbredelig kreft eller andre tilstander, og demens havner i denne sekkebetegnelsen andre tilstander.

Dette utløser en forenklet saksgang, hvor saken vanligvis ferdigbehandles i systemet i løpet av 14 dager fra den ligger på bordet, men tidligst fire måneder før sykemeldingsåret går ut. Man behøver alså ikke fullføre et helt sykemeldingsår før saken behandles og prosessen med arbeidsavklaringspenger ( APP ) er ikke aktuellt eller nødvendig. Ved tor pågang ser man an hastegraden i forhold til andre livstruende sykdommer med forventet kort levetid, men signalene til pasient og pårørende, gjennom lokale NAV, skal være rydelig iforhold til kurantsak med forenklet saksgang og forventet utfall. Det lokale NAV- kontoret har rollen som veileder og informant i forhold til andre aktuelle stønader, som for eksempel hjelpestønad og grunnstønad. Det er NAV Forvaltning som fatter selve vedtaket om uførestønad. Sitat slutt.

Dette var vel godt og vite for fleire enn meg. Grunnstønaden har Eli søkt og fått brev om at behandlingstiden er 4 måneder. Da er det vel egentlig nokså klart at det lokale NAV ikke har noe med en uføresøknad og da lurer jeg fremdeles på hvordan et menneske med kognitiv svikt skal klare dette sjøl. Jeg skal ikke henge vårt lokale NAV- kontor for de gjør jo her det de skal gjøre nemlig ingenting.

Hva gjør så vi ? Jo vi sender den elektronisk og skrur av webkameraet siden jeg ikke har fullmakt til å handle på hennes vegne. Hvordan kan en person med Alzheimer klare å lese og forstå hva den søknaden sier ? Unskyld meg, men det er fristende å be ansvarlig lovgiver å google ordet Demens .

https://regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2020/id246